Välkommen till SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning

SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning med Org. Nr: 802481–6046 är en registrerad insamlingsstiftelse. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn och ekonomin granskas av auktoriserad revisor. Våra fokusområden är Information, forskning och opinion inom utbildning. Utbildningsinsatser för marginaliserade vuxna samt utbildningsinsatser i form av preventiva åtgärder för unga vuxna

Vad gör vi?
SIFU Sveriges insamlingsstiftelse för utbildning

Vår vision och ambition

En dag ska alla kunna välja sin egen framtid.

Vi tror att möjligheten till utbildning är en avgörande del för att skapa förutsättningar, förändringar och förbättringar för varje människa.

SIFU vill Skapa kvalitativa förutsättningar för att alla människor skall få den utbildning de önskar.  För att nå dit behöver vi samla in pengar till Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning och på så sätt skynda på framstegen som leder till att färre hamnar i utanförskap, fler får utbildning,  arbete och en tryggad vardag där de kan leva ett långt liv med god livskvalitet.

Utmaningarna är många men inte omöjliga, samhället och dess aktörer är positiva men mer forskning och samverkan krävs.

SIFU arbetar också för att framstegen når fram till alla målgrupper.  Därför verkar vi för att alla ska ha så god, effektiv och jämlik utbildning som möjligt.

SIFU  vill också vända den negativa utvecklingen inom skolan  och vill öka kunskapen om att  Sveriges och andra länders måluppfyllelse för ungdomar kan förbättras och kan genomföras genom samverkan mellan de parter som har verktygen.

SIFU vill  ompröva traditionella utbildningsmönster och finna pragmatiska lösningar.

SIFU arbetar för preventiva lösningar för de målgrupper med sociala behov för att kunna genomföra utbildningar på likvärdiga villkor. Detta gör SIFU genom att stödja preventiva brottsförebyggande åtgärder, halvvägshus, andra myndigheter och frivilliga organisationer som verkar inom detta segment

Ledord

SIFU gör vad som krävs här och nu för en kvalitativ utbildning och en trygg framtid.

SIFU:s ändamål är att:

  • Hjälpa människor till utbildning, oberoende politiska, rasmässiga och religiösa hänsynstagande och i överensstämmelse med Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna..
  • Verka för socialt stödarbete och allmänna medborgerliga rättigheter.
  • Ta ansvar för att skapa utbildningar som ger arbete och trygghet.
  • Arbeta med alla människor men särskilt fokusera på dem som riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden.
  • Utgå från människors kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Genom att:

  • SIFU främjar ändamålet genom att verka för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel antingen i dess helhet eller avkastning. Används företrädesvis i Europarådets alla länder inom passande institutionella eller samhälleliga ramar, sörja för människors behov av utbildning, arbete och bostad.
  • SIFU samarbetar med ansvarsmedvetna organisationer, myndigheter och företag över hela världen, som är förenliga med stiftelsens stadgar, för att härigenom bidra till att människor får efter behov, utbildning och sina allmänna medborgliga rättigheter tillgodosedda.
  • SIFU anskaffar finansiering till genomförandet av projekt, som förbättrar förhållandena för människor i behov av utbildning och deltager aktivt i genomförandet av projekt, som möter människor i behov av utbildning, arbete och bostad.

Våra aktuella projekt

SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning
La Linnea Spanien
Ett samverkansprojekt för att ändra på nedärvd kriminell identitet genom utbildning.

Om styrelsen och ledningen

Om styrelsen och ledningen

Styrelsen träffas fyra gånger per år.

Styrelsen arbetar helt ideellt och är inte är arvoderad.

Styrelsen i SIFU består av personer med olika bakgrund och kompetens från utbildningssektorn, tvångsvården, näringsliv och ideell sektor.

Ekonomin granskas av Auktoriserad Revisor från Mazars Revisionsbyrå i Göteborg och juridiska frågor sker i samverkan med Vinge advokatbyrå i Göteborg.

SIFU Sveriges Insamlingsstiftelse För Utbildning

Styrelseordförande

Marie Cervin född 1967.
Examinerad och legitimerad gymnasielärare och rektor.

Marie Cervin har varit verksam som rektor inom Kriminalvården, Statens Institutions Styrelse och är verksam rektor inom den fria marknaden. Hon har utöver detta haft ett flertal uppdrag för socialtjänsten och frivården.

Styrelseledamot

Daniel Gustavsson född 1979.
Examinerad och legitimerad gymnasielärare och biträdande rektor.

Daniel Gustavsson har varit verksam som biträdande rektor och rektor inom Statens Institutions Styrelse och verkar som biträdande rektor inom den fria marknaden.

Styrelseledamot

Bo Åkesson född 1949.
Examinerad och legitimerad gymnasielärare och rektor.

Bo Åkesson har varit verksam som rektor och chef inom Statens Institutions Styrelse och har haft ett flertal uppdrag inom verksamhetsområdet.

Revisor

Auktoriserad Revisor, Per Claesson.
Mazars Revisionsbyrå i Göteborg.

Kontakta oss

Fyll gärna i kontaktformuläret så återkommer vi till dig

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå